Brukerverktøy

Nettstedverktøy


purplepen

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

purplepen [2020/07/13 23:58]
purplepen [2020/08/05 13:30] (nåværende versjon)
Linje 1: Linje 1:
 +===== Purple Pen =====
  
 +Purple Pen kan lastes ned fra [[http://purplepen.golde.org/index.html#download|Purple Pens hjemmseside]]. Programmet fungere kun under Windows. Programmet er gratis å bruke og har norske menyer og muligheter for postbeskrivelse med norsk tekst. Programmet kan både importere OCAD-filer (kart) og eksportere OCAD-filer (løyper) i OCAD-versjonene 6-12.
 +
 +{{:purple_pen_1.png|}}
 +
 +Brukerbeskrivelse for programmet er beskrevet i resten av artikkelen.
 +
 +===== - Oppstart =====
 +
 +Ved oppstart av Purple Pen får man følgende valg:
 +
 +  * Lage et nytt arrangement - Man må deretter angi navn på arrangement, kartfil (OCAD, PNG, JPG, GIF, BMP, TIF), utskriftsmålestokk osv.
 +  * Åpne et eksisterende arrangement
 +  * Åpne "siste arrangement"
 +  * Åpne eksempelarrangement
 +
 +Valgene er selvforklarende.
 +
 +For å få all arrangementstekst på norsk velger man Arkiv -> Programspråk -> Norsk Bokmål
 +
 +===== - Generell funksjonalitet =====
 +
 +Først må man beherske de grunnleggende navigasjonsfunksjonene i Purple Pen:
 +
 +  * zoome ut og inn - roter musehjulet
 +  * flytte kartet - hold høyre musetast nede mens man flytter musa
 +
 +I tillegg har man at:
 +
 +  * Ctrl+z angrer siste handling. Man kan angre flere handlinger etter hverandre.
 +  * Esc avbryter den handlingen man holder på med
 +
 +Man kan velge et symbol på kartet (start, post, postnummer, mål, strekklinje osv.) ved å klikke musa på symbolet. Symbolet skifter farge til rødt når det er valgt. Symbolet blir lilla når det er plassert.
 +
 +
 +===== - Verktøylinjen =====
 + 
 +
 +Verktøylinjen inneholder de viktigste menyvalgene som man trenger for å legge løyper.
 +
 +  * Legg til start
 +  * Legg til post
 +  * Legg til mål
 +  * Legg til beskrivelser (postbeskrivelser)
 +  * Legg til spesielt symbol
 +  * Legg til bend
 +  * Legg til klipp i symbol
 +
 +I tillegg inneholder verktøylinjen standardvalg som Åpne, Lagre, Angre, Gjør om og Slett.
 +
 +
 +
 +
 +===== - Legg til start =====
 +
 +Starten er gjerne felles for alle eller flere av løypene i arrangementet. Velges //Legg til start// vises startsymbolet på kartet i rød farge. Startsymbolet flyttes ved å flytte musemarkøren og plasseres på kartet ved å trykke venstretasten på musa. Når startsymbolet er plassert får symbolet lilla farge.
 +
 +Når starten er valgt (rødt symbol) blir beskrivelsen aktiv (gul) og man kan legge inn symboler ved å klikke i de ulike rutene i beskrivelsen.
 +
 +===== - Legg til post =====
 +
 +Man legger til en post på samme måte som for start. Man må trykke på //Legg til post// eller //ctrl+a// for hver post man ønsker å legge inn på kartet. Man kan legge inn poster på forhånd eller legge inn poster etter at man har opprettet løyper.
 +
 +===== - Legg til mål =====
 +
 +Som for //Legg til start//.
 +
 +===== - Legg til løype =====
 +
 +Et arrangement består gjerne av flere løyper. For å opprette en løype velges Løype -> Legg til løype. Man får da spørsmål om //Navn på løypa//, løypetype (velg Normal løype for ordinær orienteringsløype), stigning (kan stå tomt), tekst på andre linje i beskrivelsen (f.eks. klasser), utskriftsmålestokk (kan settes individuelt for hver løype), postutskrivelsens utseende (symboler, tekst eller begge), sekvensnummer (postnummer, postkode eller begge) og første postnummer (normalt = 1).
 +
 +Etter å ha gjort disse valgene vil løypa vise start og mål med utfylt beskrivelse i henhold til de valgene som er gjort.
 +
 +==== - Legg til poster i løypa ====
 +
 +Velg Legg til post på verktøylinja. Man får opp en rød postring med strekklinjer til start og mål. Poster som tidligere er lagt inn vises også på kartet. Trekk postringen over en eksisterende post eller legg den på et nytt sted på kartet dersom dette er en post som ikke tidligere er lagt inn.
 +
 +Fortsett med å legge inn poster til hele løypa er fullført.
 +
 +==== - Legg til postbeskrivelse ====
 +
 +Når løypa er klar kan man legge inn postbeskrivelsen på kartet. Velg //Legg til beskrivelser// på verktøylinja. Man får et sort kryss på kartet. Plasser krysset i øvre venstre hjørne for der man ønsker å plassere postbeskrivelsen. Dra deretter musa til nedre høyre hjørne mens man holder nede venstre museknapp.
 +
 +Postbeskrivelsen kan deretter flyttes eller gjøres større/mindre ved å først klikke på den med musa og deretter flytte eller dra den ut eller inn i hjørnene.
 +
 +
 +==== - Legg til spesielt symbol ====
 +
 +En orienteringsløype kan ha en rekke andre symboler enn start, mål, postring, postnummer og strekklinje. I denne menyen kan du velge følgende symboler:
 +
 +  * obligatorisk krysningspunkt
 +  * frivillig krysningspunkt
 +  * forbudt område
 +  * farlig område
 +  * væskepost
 +  * førstehjelp
 +  * forbudt vei
 +  * upasserbar/forbudt krysning
 +  * passpunkt
 +  * hvitt område
 +  * tekst
 +
 +Symbolene velges, plasseres og flyttes som for de øvrige symbolene. Noen av symbolene angir utstrekning som f.eks. forbudt område. Her tegnes området som en mangekant punkt for punkt ved å klikke på venstre musetast hvor hvert punkt. Området blir skravert når mangekanten lukkes ved at man plasserer siste punkt oppå det første. Området kan deretter flyttes eller man kan flytte et hjørnepunkt ved å "dra" det med musa.
 +
 +==== - Legg til bend ====
 +
 +Legg til bend benyttes når man må legge til et bend på strekklinjen mellom postene. 
 +
 +  - merk strekklinjen som skal bendes
 +  - velg //Legg til bend// (Ctrl + B) på verktøylinjen
 +  - klikk på strekklinjen der man ønsker bendet - det tegnes et punkt på strekklinjen
 +  - flytt punktet ved å dra punktet mens man holder venstre musetast nede.
 +
 +==== - Legg til klipp i symbol ====
 +
 +Dersom deler av postringen eller strekklinjen skjuler kartsymboler kan det være aktuelt å klippe i symbolene.
 +
 +=== - Klipp i postring ===
 +
 +  - Velg postring som skal klippes
 +  - Velg //Legg til klipp i symbol// fra verktøylinjen (Ctrl+G)
 +  - Plasser musemarkøren midt i linjedelen som skal klippes og klikk på venstre musetast
 +
 +=== - Klipp i strekklinje ===
 +
 +  - Velg strekklinje som skal klippes
 +  - Velg //Legg til klipp i symbol// fra verktøylinjen (Ctrl+G)
 +  - Plasser musemarkøren der klippet skal starte og hold venstre musetast nede mens du drar musemarkøren til der klippet skal slutte
 +
 +==== - Endre størrelse på postringer og postnummer ====
 +
 +Som standard benyttes IOF-størrelser på postringer, strekklinjer og postnummer. Dersom man ønsker å endre disse kan man velge Arrangement > Tilpass løypens utseende.
 +==== - Turorientering ====
 +
 +PurplePen kan også benyttes til turorientering der man kun plasserer poster med postkoder, men uten strekklinjer mellom postene.
 +
 +Postene plasseres inn på kartet og gis nummer i samsvar med postens tur-o-postnummer. Postbeskrivelsens header angis som ønsket. Ønsker man flere linjer benyttes tegnet | som linjeskiller.
 +
 +=== - Aktuelle innstillinger ===
 +
 +Under Løype -> Egenskaper
 +
 +  * Utskriftsmålestokk: Her legger man inn den målestokken som kartet skal ha når det skrives ut på papir
 +  * Postbeskrivelsens utseende: For turorienterere passer det best med //Tekst//
 +
 +Under Arrangement -> Tilpass utseende
 +
 +I utgangspunktet kan IOF-standardstørrelse anvendes. Dersom dette ikke passer kan man gi egne verdier som:
 +
 +  * Postsirkel diameter: Settes til f.eks. 8 mm
 +  * Postnummer høyde: Settes til f.eks. 6 mm
 +
 +{{:loypeegenskaper.png|}}
 +
 +=== - Legg til tur-o-poster ===
 +
 +Man legger til poster på vanlig måte. For turorienteringsposter må man velge postkoden som nummer på posten. Postkoder er for vanlig orientering koder fra 31 og høyere, mens turorienteringsposter nummereres fra 1 eller 01. Nummering av poster med postkoder under 31 må derfor gjøres på følgende måte:
 +
 +  * Legg til post (ctrl + a) - posten legges inn på kartet og får nummer 31
 +  * Klikk på postkoden (31) i postbeskrivelsen og legg inn nytt nummer (f.eks. 8)
 +  * Deretter legger man inn postbeskrivelse på vanlig måte
 +
 +=== - Legg til tekst på kartet ===
 +
 +Det kan være viktig å angi annen info på tur-o-kartet. Dette kan være anbefalte parkeringssteder, kulturminner etc. Innleggelse av tekst skjer gjennom menyen Objekt -> Legg til spesielt symbol -> Tekst. Teksten skrives i feltet og man plasserer musemarkøren der man ønsker teksten plassert. Teksten kan senere flyttes som alle andre objekter.
 +
 +=== - Legg til tur-o-logo på kartet ===
 +
 +Legg gjerne til tur-o-logoen dersom det er plass (på hvit bakgrunn). Dette gjøres gjennom menyen Legg til -> Bilde. Logoen kan kopieres til egen disk herfra.
 +
 +{{ :turo:turologo.png?100 |}}
 +
 +
 +===== - Utskrifter og eksport av filer =====
 +
 +Følgende utskrifter kan gjøres:
 +
 +  * løyper
 +  * postbeskrivelser (symboler, symboler og tekst eller bare tekst)
 +
 +Følgende filer kan eksporteres:
 +
 +  * OCAD-filer (for utskrift og evt. videre bearbeidelse i OCAD) i OCAD-versjon 6, 7, 8, 9, 10 eller 11
 +  * PDF
 +  * Route Gadget-filer (GIF-fil og IOF XML-fil)
 +
 +===== - Rapporter =====
 +
 +Følgende rapporter kan lages:
 +
 +  * løypesammendrag
 +  * arrangementskontroll (viser evt. mangler ved løypene)
 +  * strekklengder
 +  * kryssreferanser
 +  * post- og strekkbelastning