OCAD

OCAD er det mest brukte programmet for karttegning. Nyeste versjon er 12. OCAD benyttes også til løypetegning. Mer info på OCADs hjemmeside.


Open orienteering mapper

Open orienteering mapper (OOM) er et prosjekt basert på åpen kildekode. Prosjektet utvikler et program for tegning av orienteringskart. Nyeste versjon er 0.9.3. Programmet kan brukes fritt og kan lastes ned fra hjemmesiden. OOM fungerer på Windows, Mac OS, Linux-distroer og Android.


MapAnt


Om MapAnt

MapAnt er et autogenert orienteringskart som skal dekke hele Norge. kartprosjektet bygger på finske mapant.fi som ble lansert i 2015. Etter at man fikk på plass en avtale med Statens Kartverk/GeoVekst/kommunene om full tilgang til alle kartdata, skjøt prosjektet fart og 26. juni 2020 ble mapant.no lansert i betaversjon.

Sentrale personer i prosjektet har vært Terje Wiig Mathisen, som er leder av Kartutvalget i Norges Orienteringsforbund, Henning Spjelkavik og Jan Kocbach.

Enorme mengder LIDAR laserdata og såkalte FKB-data har blitt prosessert for å lage MapAnt. For å behandle laserdataene har man benyttet finsk programvare og 30 TB med disk. Laserskanningsdata og annen kartografisk data (FKB-data) har blitt levert av og med opphavsrett hos norske kommuner, Geovekst og Statens Kartverk. Norges Orienteringsforbund får kun lov til å distribuere MapAnt som såkalt rasterkart.

Styrker og svakheter med MapAnt

MapAnt er laget uten noen form for synfaring i felt. Det er likevel standarder for orienteringskart som er benyttet for kartografisk design. En god del detaljer og objekttyper som finnes på tradisjonelt synfarte orienteringskart vil følgelig ikke finnes i MapAnt. Samtidig har MapAnt også kvaliteter som gjør det til et spennende nytt kartverk for turfolk som er glade i kart og orienteringsløpere som ofte savner synfarte orienteringskart i over store deler av Norge.

Generelt kan følgende sies om kartegnene/objektene i MapAnt:

Topografi/høydekurver (brunt og svart)

Disse er meget nøyaktige og vil nesten alltid være å stole på. Stup og skrenter er direkte avledet av laserdataene og vil stort sett være å stole på. Enkelte mindre skrenter vil kunne mangle.

Veier og stier

Disse kommer fra FKB-data. Veiene vil stort sett være å stole på. Helt nye veier kan mangle dersom de ikke er fanget opp av kommunene ennå. Stier er mer upålitelige. Mange stier vil mangle og en del stier vil være unøyaktige og ha uriktig symbol.

Bygninger

Disse kommer fra FKB-data og er til å stole på. Enkelte nye bygninger som ikke er fanget opp av kommunene ennå kan mangle.

Kraftledninger

Disse mangler i betaversjonen av MapAnt, men vil legges inn og vil da være å stole på.

Våte elementer (blått)

Dette er symboler som vann, bekk/grøft/elv og myr. Disse kommer fra FKB-data og vil variere i kvalitet. Vann og elver vil være til å stole på, mens kun større myrer og enkelte bekker vil være med.

Tett vegetasjon (grønt)

Dette er basert på laserdata og er basert på hvor mye laseren «så» under skanningen. Dvs. at mørkere grønt betyr mer vegetasjon.

Åpne områder (gult)

Helåpen mark i helt gult som åker og fôrdyrking kommer fra FKB-data og vil ha noe varierende kvalitet. Lys gult er utledet fra laserdata og viser områder med som var tilnærmert fri for vegetasjon over en halv meters høyde når områdene ble skannet. Hvis dette er hogstflater kan vegetasjonen ha vokst til siden skanningen ble utført og områdene kan ha dårlig løpbarhet.

Privat mark/hage (olivengrønn)

Dette er FKB-data og er i noe varierende kvalitet.

Hente ut lokalt kart fra MapAnt

 1. Zoom inn på det kartutsnittet du ønsker. Det anbefales å zoome inn på nivå 9 (zoomnivået vises øverst til venstre i MapAnt).
 2. Ved å høyreklikke får du opp en meny (se figur nedenfor). Velg Download png and pgw of viewport. De to filene inneholder kartutsnittet i png-format og en såkalt world file som benyttes for å georeferere rasterkart. Begge filene lagres i egnet mappe.
 3. Øverst til høyre er det ikon som viser ulike lag som kan legges oppå kartutsnittet. Skru på laget OSM Paths for å hente inn stier fra OSM. Lagene kommer ikke med på png-filen, men dersom det er stier i OSM som man ønsker å ha med på kartet kan man lagre skjermbildet på fil og tegne disse inn separat i OOM. Se figurer nedenfor som viser kartutsnittet uten og med OSM-stier.
 4. Du kan også velge et eksakt kartutsnitt ved å klikke på symbolet under lagikonet.

meny i MapAnt

Meny i MapAnt

Kartutsnitt fra MapAnt

Kartutsnitt fra MapAnt

OSM-filer er hentet inn

Kartutsnitt supplert med stier fra OSM

Supplerere kartet med annen åpen informasjon fra OpenStreetMap

Open Street Map eller OSM kan benyttes for å supplerer informasjon i MapAnt. Det er spesielt stier som er av interesse og disse importeres i MapAnt ved å skru på et eget lag. Man kan registrere egne stier og selv legge disse inn i OSM slik at de kan vises i MapAnt.

Hvordan legge til stier i OSM

Du må først registrere deg som bruker på OSM og være innlogget.

 1. Velg GPS Traces i menyen øverst til høyre
 2. Velg Upload a trace
 3. Velg GPX-fil (filen som inneholder GPS-sporet) og last filen opp til OSM

dialogen i OSM der du laster opp GPS-spor

Dette vil ikke legge sporet inn på kartet, men vil gjøre sporet tilgjengelig som et bakgrunnslag i kartet slik at du eller en annen OSM-bruker kan bruke sporet som hjelp til å tegne stien.

iD (som er standardeditoren til OSM) kan du vise opplastede spor ved å krysse av for bakgrunnslaget som inneholder disse. Velg Background settings (menyen midt høyre) og kryss av for OpenStreetMap GPS traces under Overlays. Da vil du også se ev. andre GPS-spor som er lastet opp i samme område.

Tegn deretter inn stien i iD med Line og velg deretter f.eks. Foot path for å gi den korrekt symbol. Når du er fornøyd med stien er det bare å lagre så vil stien vises etter hvert. På høyt zoom-nivå vil den vises ganske raskt, men det vil nok ta en viss tid før stien vil bli synlig på alle zoom-nivåene da det er ganske mange servere som må oppdateres først.

Forbedre kartet i OpenOrienteering Mapper

For å få lagt løyper i Purple Pen på MapAnt-kartet kan man ta en tur innom OOM for å gjøre følgende:

 1. georefere kartet
 2. legge inn nordlinjer
 3. lagre kartet i OCAD 12-format

Georefere kartet

 1. Velg Nytt kart, målestokk 1:10000 og symbolsett ISOM 2017-2_10000
 2. Velg Bakgrunnsbilder → Åpne bakgrunnsbilde og velg png-filen fra MapAnt
 3. Velg referansesystem UTM og UTM-sone 33N som er standard for hele Norge i MapAnt
 4. Velg referansesystem Samme som kart

Legg til nordlinjer på kartet

 1. Velg symbolet for nordlinjer (symbol 601.2) i symbollisten
 2. Velg rektangelsymbolet og merk området på kartet som skal ha nordlinjer

Lagre kartet i OCAD-12-format

 1. Velg Lagre som under Fil i menyen
 2. Velg filtype OCAD-12
 3. Lagre filen

Supplere kartet med stier fra OSM

Du kan hente ut GPX-spor fra OSM fra graphhopper.com/maps. Velg først fotruter i menyen øverst til venstre. Velg deretter OpenStreetMap i lagikonet øverst til høyre og OSM-sporene vil vises på kartet. Velg start- og sluttpunkt for ønsket spor (ved å markere punktene og trykk høyretast for meny) og eksportér GPX-sporet vha. GPX-menyen midt venstre i skjermbildet.

 1. GPX-sporet importeres i OOM med Fil → Importér
 2. Med sporet merket i OOM velges ønsket symbol (sti, vei e.l.) før sporet konverteres ved å klikke på ikonet 
 3. Til slutt konverteres sporet til kurve som er et eget valg i verktøy-menyen i OOM. Dette lager en Bezier-kurve av GPX-sporet)

Man kan også legge en skjermdump fra OSM som bakgrunnsbilde og deretter tegne inn stier oppå MapAnt-kartet som ble lagret som OCAD-12 i OOM.

Stiene blir vektorisert, men selve MapAnt-kartet vil forbli et rasterkart. Du kan derfor havne opp i stier fra MapAnt som ikke helt sammenfaller med GPS-sporet fra OSM.

Supplere kartet med andre symboler

Det vil også være mulig å supplere MapAnt-kartet med andre symboler som er markante i terrenget. Slike kan f.eks. være større myrer eller bekker.

Bruksanvisning MapAnt og løypelegging

Kilder

 • Bruksanvisning og løyper.pdf av Morten Aamodt lastet opp på MapAnts facebookside
 • naturfestivalen.no besøkt 13.07.2020
 • Bruksanvisning_Mapant_2DReruncourseplanning.pdf av Jan Kocbach lastet opp på MapAnts facebookside